Provides Information and Technical Drawings and Ideas وب سایت اطلاع رسانی و تخصصی ارائه طرحها و ایده ها

 
تبلیغات
یکی از مسائل مهم در فصول مختلف سال تهویه مطبوع اتاق و بحث گرمایش یا سرمایش آن در فصلهای زمستان و تابستان است.
اگر از شما خواسته شود که روشهای ایجاد گرمایش را برای یک اتاق در زمستان لیست کنید ، چند روش را سراغ دارید؟
آیا برای گرمایش یک اتاق حتماً باید از وسایل گرمازا که به نوعی از مواد سوختی یا برق استفاده می کنند ، استفاده نمود؟
آیا می توانید راه کارهای دیگری را برای این موضوع بیان نمائید که باعث گرمازایی در اتاق شده ، بی خطر باشد و صرفه جویی را به همراه داشته باشد؟ به نظر شما چه راههایی وجود دارد؟