Provides Information and Technical Drawings and Ideas وب سایت اطلاع رسانی و تخصصی ارائه طرحها و ایده ها

 
تبلیغات

مسائل و راه کارهای مربوط به آموزش

به عنوان اولین مسئله : فرض کنید می خواهیم چهار عمل اصلی ریاضی را به یک فرد کاملاً بی سواد آموزش دهیم. از شما می خواهیم نحوه آموزش و احیاناً استفاده از وسایل مورد نیاز به این مسئله را بیان نمائید. به عبارت دیگر اگر شما معلم آموزش دهنده چهار عمل اصلی باشید چه می کنید؟ نظرات ، راه کارها و روشهای خود را برای ما ارسال نمائید و منتظر باشید...